Kainuun demareiden kuntavaaliteemat ja -tavoitteet

Ajankohtaista,Etusivu
SDP kuntavaalit 2017

Lataa teemat ja tavoitteet pdf-muodossa

Yhteistoiminta

Kainuun sosialidemokraatit nostavat yhteistoiminnan yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista kuntavaaleissa. Avoin yhteistoiminta luo pohjan luottamuksellisille suhteille kuntademokratiassa. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen on helpompaa ja tehokkaampaa. Hyvällä yhteistyöllä myös kuntalaisten tyytyväisyys politiikkaan vahvistuu ja nostaa tulevissa vaaleissa äänestysprosenttia.

Kajaani on Kainuun maakuntakeskus. Kajaanin elinvoimaisuus säteilee koko Kainuun alueelle palveluiden järjestämisessä sekä tuottamisessa. Kuntien välistä yhteistyötä tulee edelleen tiivistää ja kehittää eri toimintalohkoilla. Maakuntauudistuksen tullessa voimaan Kajaanin rooli elinvoimaisuuden vahvistamisessa kasvaa.

Kainuu on maaseutujen maakunta ja rikas luonnostaan. Puusta Kainuu on elänyt reippaat satavuotta ja niin tulee edelleenkin elämään, sillä erotuksella, että nyt puun ominaisuudet hyödynnetään kokonaisuudessaan aivan mikrobitasolle saakka.

ELINVOIMAISUUS

Kainuun elinvoimaisuus täytyy olla ykköstavoite kaikilla toimijoilla. Sosialidemokraatit ovat valmiita panostamaan elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Elinvoimaisuuden merkitys kuntatalouden ja julkisten palveluiden järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta on keskeinen asia.

Kainuun elinvoimaisuuden tärkein pilari on Kainuun asuttuna pysyminen ja se tarkoittaa työpaikkojen lisäystä Kainuuseen.

Kainuun demareiden tavoitteena tulevalla vaalikaudella on turvata julkisten palveluiden saatavuus koko Kainuun alueella laadukkaana ja kustannusten osalta tuloksekkaana.

P/K-sektorin merkitys elinvoimaisuuden ja työllisyyden näkökulmasta tulee kasvamaan edelleen, jos suuremman teollisuuden haaran toimijoita ei saada investoimaan Kainuuseen.

KUNTIEN TULEVAISUUS

Mikä on kuntien tulevaisuus maakuntahallinnon tultua voimaan?

Kuntien yhteistoiminnan syventäminen on syytä ottaa tarkasteluun ja mahdollisten kuntaliitosten toteuttamisesta on vaalikauden aikana käytävä avoin keskustelu.

Maakuntauudistuksen astuttua voimaan kuntien tärkein tehtävä on elinvoimaisuuden vahvistaminen.

Kuntien taloudellinen toiminta on haasteellista, kun maakunnalle siirtyy kuntien verotulosta 12,3%-yksikköä vuoden 2019 alusta.

Mahdollisiin kuntaliitoksiin on ryhdyttävä heti itsehallintoalueiden aloitettua toimintansa.

Kuntien ja maakunnan kesken on jatkettava olemassa olevien hyvien käytäntöjen mukaista toimintaa tukipalveluissa

KUNTIEN TEHTÄVÄT v.2020

Maakuntahallinto aloittaa toimintansa 2019 vuoden alusta, mikä keskittää myös kuntien tehtäviä maakuntahallinnolle.

Elinvoimaisuuden kehittämisen lisäksi, kuntien tehtäväksi jää peruskoulutus, lasten päivähoito, toisen asteen koulutus, kaavoitus, rakennusluvat ja –valvonta, katujen rakentaminen sekä kunnossapito.

Sosialidemokraatit pitävät tärkeänä, että kirjastotoiminta turvataan verorahoituksella kuntalaisille.

Kunnille jää myös kuntien sisäinen joukkoliikenne järjestettäväksi.

Kuntien alijäämien kattaminen tuo haastetta rahoituksen alenemisen johdosta.

 • Luovuutta palvelujen järjestämiseen.
 • Julkisen vallan takauksella korjausvelan hoito.
 • Tiivis rakentaminen kuntien ja kaupunkien keskustoissa

KOULUTUS

Jokaisessa maakunnassa tulee olla korkeakoulu. Kainuun pitää turvata AMK jatko mahdollisuus omana hallinnollisena yksikkönä. AMK varmistaa osaavan työvoiman saannin kainuulaisiin yrityksiin.

Ammattikorkeakoulu vahvistaa omaa koulutusjärjestelmää älykkäiden järjestelmien suuntaan. Älykkäät palvelut yrityksille – Kajaanin ammattikorkeakoulun tavoitteena on parantaa sen alueellista vaikuttavuutta tiivistämällä ja monipuolistamalla yhtyeistyötä alueen kasvuhakuisten sekä kansainvälistymiseen tähtäävien yritysten kanssa.

Ammattikorkeakoulun pitää saada koulutussuuntien aloille lisää yritystoimintaa, jotta Kainuussa koulutetut jäisivät Kainuuseen.

Korkeasti koulutettujen muuntokoulutusta tulee järjestää Kainuussa. Varsinkin varhaiskasvatuksen alalla on tarvetta ao.koulutukselle.

Ammatillinen koulutus on maakunnan laajuista yhden toimijan hallinnoimana.

Lukio koulutusta tuotetaan tällä hetkellä Kainuun kuudessa kunnassa.

Sosialidemokraatit pitävät tärkeänä vapaansivistystyön merkitystä kuntalaisille. Kuntien yhteistyötä voidaan vahvistaa vapaansivistystoiminnan sektorilla.

Peruskoulutusta järjestetään kuntatasoisilla päätöksillä.

PK-YRITYSTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Kainuun tulevaisuus on hyvin vahvasti p/k- sektorin elinvoimaisuuden varassa.

Kainuulaisia kansainväliseen kasvuun hakeituvia yrityksien toimintaedellytyksiä tuetaan mahdollisuuksien mukaan.

Uutta korkeateknologia osaamista vahvistetaan ja luodaan mahdollisuus kansainväliseen kasvuun.

Digitalisaatio tekee tuloaan ja siinä on mahdollisuudet myös kainuulaisilla yrityksillä.

TOIMIVAT SUURYRITYKSET

Terrafamen tulevaisuus on avoin, toivottavasti yhtiö saa ympäristöasiat osaltaan kuntoon ja pystyy tekemään positiivista tulosta. Yhtiön lopettaminen olisi kuolin isku Kainuun kaivosteollisuuden tulevaisuudelle.

Sotkamo Silver hopeakaivoksen toiminnan käynnistäminen antaa lisäruiskeen kaivostoiminnalle Kainuussa.

Transtech’n tilauskanta on hyvällä tasolla ja tulevaisuuden usko on vahva.

Kuhmon CLT-puulevytuotanto ottaa ensiaskeleitaan. Toiminnan ja markkinoinnin kasvussa pitää olla aktiivinen. Toimialan osaaminen ja kehitys on turvattava.

Biotuotetehtaan saaminen Kainuuseen kasvattaisi alueen elinvoimaisuutta ja toisi uskoa tulevaisuuteen.
St1 bioetanolitehtaan laajennus olisi merkittävä lisäys Kajaanin yritystoiminnan kentässä.

Otanmäki Mine, on hankkinut omistukseensa Otanmäen vanhan kaivosalueen maa-alueet. Kaivoksen käynnistäminen on ihan lähiajan kysymys.

Peliteollisuus, on kasvava toimiala Kainuussa. Kajaanin ammattikorkeakolulla ja Kainuun ammatillisen oppilaitoksen koulutustoiminnalla on kehityksen kasvun osalta suurimerkitys.

Cemisin asema on vahvistunut ja Cemisin toimintaan liittyvät hankkeet etenevät ja luovat uutta kehitystä alueelle.

Matkailuyritykset, ovat tehneet hyvää työtä Kainuun tunnettuuden parantamisessa. Yhteistyötä on parannettava ja katse suunnattava vahvemmin kansainvälisen matkailun lisääntymiseen Lapin malliin. Elämysmatkailulla on kasvun mahdollisuudet Kainuussa. Aasian suunnan markkinointia on vahvistettava ja luotava luontainen polku Aasiasta Kainuuseen.

 • Oulujärvi on hyödynnettävä matkailussa.
 • Ärjänsaari on hankittu valtion omistukseen jota hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Saaren virkistyskäyttöarvoa tulee kohottaa palveluiden lisäämisellä saarelle.
 • Vuokatin ja Kajaanin välistä ostosmatkailua on vietävä konkreettisesti eteenpäin.

Hossan kansallispuiston markkinointia on suunnattava vahvasti kansainvälisille matkailumarkkinoille. Hossan merkitys matkailumarkkinoilla tulee vahvistumaan.

 

MAAKUNTAHALLINNON VALMISTELU

Sosialidemokraatit ovat mukana Maakuntauudistuksen valmistelutyössä ja pyrkivät omalla toiminnallaan mahdollistamaan avoimen ja keskustelevan valmistelun.

Julkinen sektori pitää saada vastaamaan pääsääntöisesti palveluiden tuottamisesta.

Yksityisen sektorin tehtävänä on täydentää palveluiden tuottamisessa.

ELY- keskustoimintojen yhdistäminen maakuntahallintoon on isomuutos. Valtion aluehallinnon tehtävät ja työntekijät tullaan integroimaan maakuntahallinnon alaisuuteen. Se on todella iso kulttuurinen uudistus valtion aluehallinnossa.

Maakuntahallinnon valmistelun päällä on mustia pilvi lainsäädännön toteutuksen osalta.

Enää voida puhua itsehallinnosta, vaan pikemminkin osa itsehallinnosta, muodostettavien eri yhtiöiden toiminnallinen yhteistyö on varmistamatta.

Rahoitus, jossa raha seuraa potilasta on hyvin ongelmallinen yhdenvertaisuuden ja kustannusten kasvun näkökulmasta.

SOSIAALI – JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN/TUOTTAMINEN

Kainuulla on 12 vuoden kokemus sote-palveluiden tuottamisesta. Suurin muutos tulee rahoituksen osalta. Ennen olivat kunnat rahoittajina, nyt rahoitus tulee valtiolta ja siihen liittyy uhkia.
Uusisairaala hanke toteutetaan. Rakennustyöt ovat lähteneet käyntiin ja sairaalan valmistuttua se luo turvallisuutta sairaanhoitopalveluiden saatavuudesta Kainuussa.
lähipalvelut turvattava jokaisessa kuntakeskuksessa.
Vanhuspalvelut pidettävä hyvälaatuisina ja turvattava saatavuus sekä huomioitava riittävät resurssit. Kotiin tuotavien palveluiden laatua, turvallisuutta ja toimivuutta on edelleen kehitettävä. Myös resurssit on mitoitettava riittävälle huolenpidon tasolle.

Ikäihmisten aktiviteetin mahdollistaminen kaikilla toiminnan sektoreilla. Ikäihmiset voivat entistä paremmin ja elävät entistä pitempään. Ikääntyvät ovat aktiivisia ja toimintakykyisiä kansalaisia, jotka haluavat myös vaikuttaa omiin sekä yhteiskunnan asioihin. Ikääntyneiden määrä kasvaa jatkuvasti mikä tarkoittaa sitä, että palveluita tarvitaan yhä enemmän. Siksi tarvitsemme entistä monipuolisempaa, pitkäjänteisempää ja vaikuttavampaa ikäpolitiikkaa, uutta laaja-alaista ajattelua yhteiskuntasuunnitteluun ja päätöksen tekoon

Seniorineuvolapalvelut, 65 v. eteenpäin viiden vuoden välein tarkastus.

Sosialidemokraatit eivät pidä järkevänä Sipilän hallituksen lakiesitystä valinnanvapaudesta esitetyssä muodossaan, koska se nostaa kustannuksia ja yhdenvertaisuus valtakunnan erialueiden kesken ei toteudu. Pakkoyhtiöittäminen pilkkoo julkisten palveluiden palveluketjut/prosessit. SDP:llä oma aluekuntamalli, missä Kajaanin rooli olisi merkittävä maakuntakeskuksena tai toinen mahdollisuus olisi jatkaa hyväksi todetulla Sote-kuntayhtymämallilla, sitä vielä hieman kehittäen.

Jos valinnanvapaus toteutetaan nykyisen toiminnan pohjalta ja julkisen sektorin vastuu ensisijaisena toimijana säilytetään, kustannukset pysyvät hallinnassa. Myös prosessien toimivuus perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon välillä turvataan.

 • Heikommista huolehdittava
 • Syrjäytymisen estäminen. Syrjäytyminen voi alkaa varhaislapsuusvaiheessa, siksi syrjäytyminen on estettävä jo hyvin varhaisessa vaiheessa.
 • HYTE-palvelut tarkoittavat – Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä palveluita. Nämä palvelut ovat vastaisuudessakin kunnan järjestämisvastuulla.

YMPÄRISTÖ

Ympäristö on tärkeässä asemassa ihmisten terveyden ja luonnon vuorovaikutussuhteessa.

Kaavoituksessa on otettava entistä paremmin huomioon maankäyttö asumisessa suhteessa liikenteeseen ja palveluihin.

Maaseutujen asumisrakentamisessa on hyödynnettävä kunnallisteknisissä ratkaisuissa uutta kestävää teknologiaa.

Teollisuuden on pystyttävä huolehtimaan tuotantonsa osalta ympäristön hyvinvoinnista. Vastuu teollisuuden osalta on ja tulee aina olla yhteiskuntavastuullinen.

Uraani. Kainuun kallioperässä on merkittävästi uraanioksidia, mikä kaivannaisteollisuuden tulee ottaa huomioon ja pyrkiä yhteistyössä valtiovallan kanssa luomaan mahdollisuuksia sen talteenottoon ja hyödyntämiseen muussa teollisuudessa. Uraanioksidin talteenotto parantaa kaivosvesien ympäristöön kohdistuvien saastumisen riskiä.

 

ALUEEN SAAVUTETTAVUUS

Kainuun saavutettavuus niin lentoliikenteen, rautatieliikenteen kuin myös maatieliikenteen suhteen on turvattava ja yhteysmuotojen yhteen toimivuutta on parannettava.

Kainuun matkailun kasvulle ja muun yritystoiminnan kehitykselle on erittäin tärkeää toimivat lentoyhteydet tulevaisuudessa. Ne tulee turvata vastaisuudessakin. Nyt lentoliikenteen suhteen on nousemassa mustia pilviä taivaalle hallituksen toimenpiteidenjohdosta.

Joukkoliikennettä on kehitettävä yhteistyössä maakuntien välillä sekä maakuntien sisäisessä liikenteessä

– Junavuorojen oikea-aikainen liikenne kainuulaisten tarpeet huomioiden on huomioitava.

– yhdysliikenne niin rautatie kuin lentoliikenteeseen turvattava

– Joukkoliikenteen kehittäminen.

– Infrarakentaminen antaa mahdollisuuksia talouden elvyttämiseen

 

TURVALLISUUS

Pelastuslaitoksen toiminta säilyy maakuntatasoisena, jokaisessa 18 maakunnassa on oma vastuullinen ja hallinnollinen pelastustoimi. Ensihoito on mahdollista järjestää pelastustoimen kanssa yhteistyössä tai SoTe-kuntayhtymän alaisuudessa.

 

VAPAA-AJAN TOIMINTA

Kainuun kunnat luovat mahdollisuuksia kuntalaisten aktiiviseen liikunnan harrastamiseen. Yhteistyö Kainuun Liikunnan kanssa on ollut toimivaa ja sitä pitää edelleen jatkaa. Liikunnan aktivoimiseen tulee panostaa esim. projektien kautta.

 • Liikuntapalveluiden käyttö ei saa olla kiinni perheiden taloudellisesta tilanteesta. Nuorten ja ikäihmisten liikuntapalvelut tulee olla maksuttomia kunnan omissa tiloissa.
 • Liikunta -> panostus ihmisiin ei välineisiin. Kuntien tulee luoda mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa edullisesti.

 

MAASEUDUN TYÖPAIKKOJEN TURVAAMINEN

SDP kannustaa kuntapäättäjiä luomu-, lähiruuankäytön lisäämiseen julkisissa hankinnoissa. Suomen keskittynyt päivittäistavarakauppa tarvitsee reilua kilpailua. Reilusta kilpailusta hyötyy sekä kuluttaja että tuottaja. Viime hallituskaudella SDP:n ollessa hallituksessa, kilpailulainsäädäntöä uudistettiin kaupan määräävän markkina-aseman pienentämiseksi. Maaseudulla on paljon pieniä monialayrittäjiä, myös he hyötyvät reilusta kilpailusta.

Maakuntauudistus keskittää palveluita ja hallintoa. Siksi on erittäin tärkeä huolehtia tuottajien toimintaedellytyksistä Kainuussa. SDP:lle on erittäin tärkeä, että Kainuussa on kestävä, kannattava ruokatuotanto. Kannattavuutta voidaan lisätä nostamalla alkutuotannon jalostusarvoa ja avaamalla vientimarkkinoita esim. Venäjän suuntaan lähialueyhteistyön merkeissä. Samalla turvataan työpaikkoja elintarviketeollisuudessa ja kuljetuksessa. Kainuun elintarviketeollisuuden työpaikkojen kasvuun tulee panostaa tulevaisuudessa.