Kuntavaalit

Ajankohtaista,Etusivu

Politiikassa on kyse arvoista, mutta myös kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. SDP:llä on osaamista hoitaa suomalaisten ja kuntien asioita – yhdessä sopimalla ja rakentamalla.

SDP:n kainuulaiset kuntavaaliehdokkaat löydät täältä:

Hyrynsalmi
Kajaani
Kuhmo
Paltamo
Ristijärvi
Sotkamo


KAINUUN SOSIALIDEMOKRAATTIEN KUNTAVAALITAVOITTEET

Pidetään huolta Kainuusta, niin Kainuu pitää huolta meistä!

Kainuun sosialidemokraattien kuntavaalitavoitteet ovat koko maakunnan alueen tavoitteita tulevan vaalikaudella. Kuntien puolueosastot tuottavat omat tarkemmat tavoitteensa.

Kajaani on Kainuun maakuntakeskus. Kajaanin elinvoimaisuus säteilee koko Kainuun alueelle palveluiden järjestämisessä sekä tuottamisessa. Kuntien välistä yhteistyötä tulee edelleen tiivistää ja kehittää eri toimintalohkoilla.

Kainuu on maaseutujen maakunta ja rikas luonnostaan. Puusta Kainuu on elänyt reippaat satavuotta ja niin tulee edelleenkin elämään, sillä erotuksella, että nyt puun ominaisuudet hyödynnetään kokonaisuudessaan aivan mikrobitasolle saakka.

Kainuun ei tule olla pelkästään teollisuuden raaka-ainevarasto, vaan haluamme Kainuuseen lisää jalostustoimintaa sekä puuteollisuuteen että kaivosteollisuuteen.

ELINVOIMAISUUS

Kainuun elinvoimaisuus täytyy olla ykköstavoite kaikilla toimijoilla. Julkiset palvelut mahdollistavat elinvoimaisuuden kehittymisen kunnissa. Sosialidemokraatit ovat valmiita panostamaan elinvoimaisuuden vahvistamiseen.

Elinvoimaisuuden merkitys kuntatalouden ja julkisten palveluiden järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta on keskeinen asia.

Kainuun asuttuna pysyminen tarkoittaa työpaikkojen lisäystä Kainuuseen.

Kainuun demareiden tavoitteena tulevalla vaalikaudella on turvata julkisten palveluiden saatavuus koko Kainuun alueella laadukkaana ja kustannusten osalta tuloksekkaana.

P&K-sektorin merkitys elinvoimaisuuden ja työllisyyden näkökulmasta tulee kasvamaan edelleen, jos suuremman teollisuuden haaran toimijoita ei saada investoimaan Kainuuseen.

Kainuussa tulee turvata osaavan työvoiman saatavuus, joka on yksi elinvoimaisen ja kehittyvän Kainuun perusta.

KUNTIEN TULEVAISUUS 

Valtakunnallinen merkittävä muutos kuntien toiminnassa on sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen hyvinvointialueille (ent. maakunnat). Päätöksenteko näillä alueilla tapahtuu valtuustojen kautta. Uusien hyvinvointialueiden valmistelut aloitetaan heti kevään 2021 kuntavaalien jälkeen.

Elinvoimaisuuden kehittämisen lisäksi, kuntien tehtäväksi jää peruskoulutus, lasten varhaiskasvatus, toisen asteen koulutus, rakennusluvat ja –valvonta, katujen rakentaminen sekä kunnossapito. Kunnat voivat myös tuottaa Hyvinvointialueille palveluja.

Kainuun kunnat osallistuvat myös työllisyyden kuntakokeiluun (pl. Puolanka). Kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa on tarkoitus kehittää palveluja, jotka tukevat työnhakijan työllistymistä sekä palvelumalleja, joissa asiakkaan tilanne ja palveluntarve huomioidaan yksilöllisesti.  Kuntien rooli tulee olla vahvana myös tulevaisuudessa ja yhdenluukun periaatetta tulee kehittää edelleen.

KOULUTUS

Jokaisessa maakunnassa tulee olla korkeakoulu. Kainuun pitää turvata ammattikorkeakoulun jatkomahdollisuus omana hallinnollisena yksikkönä. AMK varmistaa osaavan työvoiman saannin kainuulaisiin yrityksiin.

Ammatillinen koulutus on maakunnan laajuista yhden toimijan hallinnoimana.

Lukio koulutuksen maakunnallistamisesta hallinnollisessa mielessä on syytä käydä keskustelu tulevan vaalikauden aikana.

Peruskoulutus tulee tapahtua kuntatasoisilla päätöksillä.

Kainuu tarvitsee vahvistusta yliopistotason koulutukseen. Nykyinen yliopistojen konsortio yliopistokeskuksessa tarvitsee laajentamista vakinaisen koulutuksen suuntaan.

P/K YRITYSTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Kainuun tulevaisuus on hyvin vahvasti p/k- sektorin elinvoimaisuuden varassa.

Kainuulaisia kansainväliseen kasvuun hakeutuvia yrityksien toimintaedellytyksiä tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Osaavan työvoiman saantia tulee turvata esimerkiksi yrityksille kohdennetulla täsmäkoulutuksella.

Uutta korkeateknologia osaamista vahvistetaan ja luodaan mahdollisuus kansainväliseen kasvuun.

Digitalisaatio tekee tuloaan ja siinä on mahdollisuudet myös kainuulaisilla yrityksillä.

Kuntien hankintaosaamisen koulutukseen panostettava lisää, jotta myös kainuulaisilla pienyrityksillä on mahdollista osallistua kilpailutuksiin.

Kehittyvät ja kasvuyritykset

Terrafamen tulevaisuus on avoin, toivottavasti yhtiö saa ympäristöasiat osaltaan kuntoon ja pystyy tekemään positiivista tulosta. Akkukemikaalien tuotanto on aloitettu ja tuo alueelle korkeaosaamista.

Sotkamo Silver hopeakaivoksen toiminnan turvaaminen ja kehittäminen

Skodan tilauskanta on hyvällä tasolla ja tulevaisuuden usko on vahva. 

Kuhmon CLT-puulevytuotanto: Toiminnan ja markkinoinnin kasvussa pitää olla aktiivinen. Toimialan osaaminen ja kehitys on turvattava.

KaiCell:n saaminen Kainuuseen kasvattaisi alueen elinvoimaisuutta ja toisi uskoa tulevaisuuteen.

CSC Tieteen tietotekniikan keskus oy: Lumi-supertietokone suurteholaskennan ekosysteemin kehittäminen

St1 bioetanolitehtaan laajennus olisi merkittävä lisäys Kajaanin yritystoiminnan kentässä.

Otanmäki Mine, on hankkinut omistukseensa Otanmäen vanhan kaivosalueen maa-alueet. Kaivoksen käynnistäminen on ihan lähiajan kysymys.

Tulikivi, Suomussalmen talkkiesiintymän hyödyntäminen

Peliteollisuus, on kasvava toimiala Kainuussa. Kajaanin ammattikorkeakolulla ja Kainuun ammatillisen oppilaitoksen koulutustoiminnalla on kehityksen kasvun osalta suurimerkitys.

Matkailuyritykset, ovat tehneet hyvää työtä Kainuun tunnettuuden parantamisessa. Yhteistyötä jatketaan Arctic Lakeland-yhteistyömarkkinoinnin kautta

Hossan kansallispuiston markkinointia on suunnattava vahvasti kansainvälisille matkailumarkkinoille.SOSIAALI – JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN/TUOTTAMINEN

Kainuulla on 16 vuoden kokemus sote-palveluiden tuottamisesta. Suurin muutos tulee rahoituksen osalta. Ennen olivat kunnat rahoittajina, nyt rahoitus tulee valtiolta.

Kunnat voivat toimia tulevaisuudessa myös terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottajana Hyvinvointialueille (ent. maakunnille).

Kainuun sosialidemokraatit pitävät tärkeinä:

 • Lähipalvelut turvattava kunnissa
 • Vanhuspalvelut pidettävä hyvälaatuisina.
 • Liikuntapalvelut (matalan kynnyksen)
 • Heikommista huolehdittava
 • Syrjäytymisen estäminen
 • HYTE-palvelut toimiviksi kunnissa
 • Liikunta -> panostus ihmisiin ei välineisiin
 • Lasten ja nuorten hyvinvointia edistettävä

YMPÄRISTÖ

Ympäristö on tärkeässä asemassa ihmisten terveyden ja luonnon vuorovaikutussuhteessa ja kestävässä kehityksessä.

Kaavoituksessa on otettava entistä paremmin huomioon maankäyttö asumisessa suhteessa liikenteeseen ja palveluihin. Kainuussa on mahdollistettava matalalla kynnyksellä käyttötarkoituksen muutokset rantarakentamisessa.

Maaseutujen asumisrakentamisessa on hyödynnettävä kunnallisteknisissä ratkaisuissa uutta kestävää teknologiaa.

Teollisuuden on pystyttävä huolehtimaan tuotantonsa osalta ympäristön hyvinvoinnista. Vastuu teollisuuden osalta on ja tulee aina olla yhteiskuntavastuullinen.

Uraani, Kainuun kallioperässä on merkittävästi uraanioksidia, mikä kaivannaisteollisuuden ottaa huomioon ja pyrkiä yhteistyössä valtiovallan kanssa luomaan mahdollisuuksia sen talteen ottoon ja hyödyntämiseen muussa teollisuudessa. Uraanioksidin talteenotto parantaa kaivosvesien ympäristöön kohdistuvien saastumisen riskiä.

Luontomatkailun ja luontoharrastusten olosuhteita ja edellytyksiä kehitetään. Esteettömyys ja kaikenikäisten harrastaminen on huomioitava luontoliikuntapaikkoja perustettaessa.

SDP haluaa, että jokaisessa metsää omistavassa kunnassa laaditaan metsäohjelma, jossa linjataan kunnan metsien talous- että suojelutavoitteet lyhyelle ja pitkälle aikavälille.  Kuntien metsien virkistyskäyttöä tulee lisätä ja hakkuissa tulee käyttää jatkuvan kasvatuksen menetelmää.

Ympäristön näkökulmasta jätteen kuljettamisen, lajittelun ja kierrättämisen toiminnallisuutta tulee parantaa entisestään. Erityisesti Rinki-kierrätyspisteiden lajikkeiden määrän lisääminen on tärkeää tehokkaan kierrätyksen saamiseksi.

ILMASTO

Kuntien tulee nostaa kestävän kehityksen periaatteet keskeiseksi toimintaansa ohjaavaksi tekijäksi. Ilmastotoimet on toteutettava sosiaalisesti, taloudellisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti sekä yhteistyössä kaikkien kunnan toimijoiden kanssa.

Päästövähennysten saavuttamiseksi on pureuduttava erityisesti seuraavaan viiteen kokonaisuuteen:

 • Energian kulutuksen vähentäminen erityisesti rakentamisessa ja asumisessa
 • Energiantuotannon ja teollisuustuotannon hiili-intensiivisyyden vähentäminen
 • Julkisen liikenteen kattavuuden turvaaminen ja fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentäminen liikenteessä
 • Metsien ja maaperän hiilensitomiskyvyn lisääminen sekä maatalouden ilmastopäästöjen vähentäminen
 • Kulutustottumusten saattaminen kestävämmälle pohjalle.

ALUEEN SAAVUTETTAVUUS

Kainuun saavutettavuus niin lentoliikenteen, rautatieliikenteen kuin myös maatieliikenteen suhteen on turvattava ja yhteysmuotojen yhteen toimivuutta on parannettava.

Kainuun matkailun kasvulle ja muun yritystoiminnan kehitykselle on erittäin tärkeää toimivat lentoyhteydet tulevaisuudessa. Pääkaupunkiseutu tulee saavuttaa kolmessa tunnissa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti.

Kainuun kehityskäytävien mukaista kehittämistä on edelleen vietävä eteenpäin

Joukkoliikennettä on kehitettävä yhteistyössä maakuntien välillä sekä maakuntien sisäisessä liikenteessä.

Hyvin hoidettu ja peruskunnoltaan hyvä tieverkosto on Kainuun elinehto. Kainuun tiestön kunnossapitoa tulee nostaa korkeammalle tasolle myös alemmalla tieverkolla. ELY-keskusten liikenneosa-alueen tulee käydä enemmän keskustelua kuntien kesken ja tarvittaessa tarkastella kesken urakkakauden kunnossapidon laatutarpeen nostoa.

TURVALLISUUS

Pelastuslaitoksen toiminta säilyy maakuntatasoisena, jokaisessa 22 maakunnassa on oma vastuullinen ja hallinnollinen pelastustoimi. Ensihoito on mahdollista järjestää pelastustoimen kanssa yhteistyössä tai Hyvinvointialueiden alaisuudessa.

MAASEUDUN TYÖPAIKKOJEN TURVAAMINEN

SDP kannustaa kuntapäättäjiä luomu-, lähiruuankäytön lisäämiseen julkisissa hankinnoissa. Suomen keskittynyt päivittäistavarakauppa tarvitsee reilua kilpailua. Reilusta kilpailusta hyötyy sekä kuluttaja että tuottaja. SDP:n ollessa hallituksessa, kilpailulainsäädäntöä uudistettiin kaupan määräävän markkina-aseman pienentämiseksi. Maaseudulla on paljon pieniä monialayrittäjiä, myös he hyötyvät reilusta kilpailusta.

SDP:lle on erittäin tärkeä, että Kainuussa on kestävä, kannattava ruokatuotanto. Kannattavuutta voidaan lisätä nostamalla alkutuotannon jalostusarvoa ja avaamalla vientimarkkinoita esim. lähialueyhteistyön merkeissä. Samalla turvataan työpaikkoja elintarviketeollisuudessa ja kuljetuksessa. Kainuun elintarviketeollisuuden työpaikkojen kasvuun tulee panostaa tulevaisuudessa.