Aluevaalit

Ajankohtaista

HYVINVOINTI. ARVOKKAINTA MITÄ MEILLÄ ON.

Sosialidemokraatit ovat rakentaneet suomalaista hyvinvointia jo yli 120 vuotta. Se on arvokkainta mitä meillä on. Nyt on aika ottaa hyvinvoinnin seuraava askel.

Valitaan näissä vaaleissa osaavat, fiksut ja perehtyvät päättäjät rakentamaan tulevaisuuden hyvinvointia.

Täällä voit tutustua SDP:n Kainuun hyvinvointialueen ehdokkaisiin.

Katso täältä Kainuun aluevaalikiertueen aikataulu ja paikkakunnat

Tutustu SDP:n vaalilehteen – Kainuun aluevaalisanomat (pdf)

SDP:N KAINUUN HYVINVOINTIALUEEN TEEMOJA

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SAATAVUUS

 • Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen oikea-aikainen saatavuus, hyvinvointia edistävä ja sairauksia ennaltaehkäisevä toiminta ovat kaikenikäisten kuntalaisten oikeuksia lähipalveluina.
 • Perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee seitsemässä päivässä hoidontarpeen arvioinnista. Tarve arvioidaan samana päivänä yhteydenotosta. Hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia.
 • Perusterveydenhuollon hoito- ja palveluketjujen tulee olla saumattomia ja viiveettömiä. Sosiaalisiin ongelmiin tulee antaa tukea ja apua ajoissa yksilöllisten tarpeiden mukaan.
 • Hyvinvointialueen palveluiden on pystyttävä vastaamaan kasvaviin mielenterveysongelmiin jo varhaisessa vaiheessa. Ikäihmisten saama ohjaus, elämän virikkeisyyden ylläpitäminen ja turvallisuudesta huolehtiminen lisää terveitä elinvuosia.

ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMET TUOVAT TERVEYTTÄ JA SÄÄSTÖJÄ

 • Hyvinvointialueen terveyttä ja hyvinvointia edistävillä päätöksillä vähennetään ennaltaehkäisevästi kansansairauksien ja mielenterveysongelmien syntyä.
 • Kasvaviin terveydenhuollon kustannuksiin voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevin ja hyvinvointia lisäävin keinoin.
 • Oikea-aikaisten matalankynnysten palvelujen avulla kuntalaisten tarpeisiin vastaamalla vähennetään sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläköitymistä.

OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUS

 • Sosialidemokraattien mielestä riittävästä henkilömitoituksesta, osaavan työvoiman saatavuudesta ja työntekijöiden hyvinvoinnista on huolehdittava sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla. Palkkauksen on vastattava työn vaativuutta.
 • Potilasturvallisuus ja hyvän hoidon vaikuttavuus toteutuvat osaamisen, työntekijöitä tukevan lähijohtamisen ja hyvinvoivan henkilöstön avulla.
 • Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluissa edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.
 • Koulutus on satsaus tulevaisuuteen ja riittävistä koulutusmahdollisuuksista on huolehdittava turvaamassa työvoiman saatavuus ja lisäämässä elinvoimaa Kainuussa.
 • Sosialidemokraatit kannattavat maahanmuuton kautta saatavan työvoiman nopeutettua käsittelyä.

KUNTALAISTEN VAIKUTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN

 • Sosialidemokraatit ovat edistämässä eri taidoilla olevien kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia sekä digivalmiuksia.
 • Kuntalaisille tulee luoda uusia vaikuttamisen ja osallistumisen keinoja päätöksenteossa. Päättäjien ja kuntalaisten vuoropuhelua on erilaisten keinojen avulla pidettävä yllä aluehallinnossa.
 • Kuntalaisraadit ja -kuulemiset ovat yksi keino asukkaiden osallistumisessa päätöksentekoon.
 • Kolmannen sektorin kanssa tehtävällä yhteistyöllä on merkittävä vaikutus ihmisten terveyskäyttäytymisessä, tiedon saannissa ja hyvinvoinnissa.

PELASTUSTOIMEN RESURSSIT TURVATTAVA

 • Pelastustoimen henkilöstöresurssit on turvattava tulevalla hyvinvointialueella niin operatiivisessa toiminnassa kuin varautumisen osalla. Sopimushenkilöstön vähentyvä määrä asettaa haasteen lisätä vakinaista henkilökuntaa pienemmille paikkakunnille paikkaamaan henkilöstövajausta sekä turvaamaan operatiivinen lähtövalmius.
 • Tämä asettaa haasteita pelastustoimen rahoituksen osalta; onko rahoitus nykyhetkeen verrattaessa riittävä hyvinvointialueen alkaessa vai pysähtyykö kehittäminen rahoituksen niukkuuteen, jos rahoitus ei kata palvelutasopäätösten tarvetta vaikka kustannusten nousu on luvattu korvata?
 • Yhteistyömuotoja ensihoidon ja pelastustoimen kesken tulee kehittää ennakkoluulottomasti saavuttaaksemme synenergiaetuja esimerkiksi tilakysymysten, mutta myös operatiivisen toiminnan osalla niin ensihoidossa kuin onnettomuus- ja sammutustoiminnan osa-alueilla sekä varautumisen yhteistoiminta-alueella.